Bộ chuyển đổi tín hiệu Flyingvoice VoIP adapter. Thiết bị ATA sử dụng trong hệ thống điện thoại VoIP. Khách hàng: Doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ điện thoại VoIP.

Bộ chuyển đổi ATA hỗ trợ cổng giao tiếp FXO, FXS, LAN. Thiết bị hỗ trợ SIP account, T.38, T.30, TR069, SNMP, HNAT.

Flyingvoice VoIP adapter FTA1101, FTA5101, FTA5102, FTA5111, FTA5120, G504, G508.